Uw organisatie Normalisering-proof? Check onze checklist Normalisering!

Uw organisatie Normalisering-proof? Check onze checklist Normalisering!

In het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector. Na een korte pauze wordt de behandeling van het wetsvoorstel in september voortgezet.

Wilt u nagaan of uw organisatie goed is voorbereid op deze transitie? Gebruik onze Checklist Normalisering! Lees meer…

Modelcontracten: schijnzekerheid voor de opdrachtgever?

Modelcontracten: schijnzekerheid voor de opdrachtgever?

Het zal u niet zijn ontgaan: met de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is sinds 1 mei 2016 de zekerheid die opdrachtgevers aan de VAR konden ontlenen, komen te vervallen. Dit roept vragen op: wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Ben ik met een modelovereenkomst ‘veilig’? Wat kan ik zelf doen om te kijken of iemand een ‘echte’ of een ‘schijn-’zelfstandige is? In dit blog zal ik deze en andere vragen kort bespreken en een aantal handvatten aanreiken waarmee u zelf een inschatting kan maken of een modelcontract u ‘echte’ of ‘schijn-‘zekerheid geeft. Lees meer…

De Wwz gerepareerd?!

De Wwz gerepareerd?!

Minister Asscher heeft aangekondigd dat de Wet Werk en Zekerheid op een aantal ‘belangrijke’ punten gerepareerd zal worden. De ketenregeling voor seizoenarbeiders is sinds 1 juli 2016 verruimd, de regeling gelijkwaardige voorziening wordt gewijzigd en de transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers wordt gecompenseerd. Wat houden deze wijzigingen precies in en in hoeverre hebben werkgevers baat bij deze wijzigingen? Lees meer…