Loonsanctie; verhaal kosten derde ziektejaar op de arbodienst?!

Loonsanctie; verhaal kosten derde ziektejaar op de arbodienst?!

Iedere werkgever heeft het meegemaakt: na een 104-weken durend re-integratietraject van een zieke werknemer waarin alle aanwijzingen van de ingeschakelde arbodienst nauwgezet zijn opgevolgd, legt het UWV alsnog een loonsanctie op. Dat is niet alleen frustrerend, maar ook kostbaar. Kan het lonen om de bedrijfsarts voor deze kosten aansprakelijk te houden? Lees meer…

Plichtsverzuim? Pleeg onderzoek voordat het u wordt toegerekend!

Plichtsverzuim? Pleeg onderzoek voordat het u wordt toegerekend!

Een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) prikt met een pen in de hand van een gedetineerde, waardoor deze lichamelijk letsel oploopt. De Minister van Veiligheid en Justitie kwalificeert dit als ernstig plichtsverzuim en verleent de ambtenaar strafontslag. De Centrale Raad van Beroep zet echter een streep door het ontslagbesluit, omdat onvoldoende onderzocht is of het plichtsverzuim toerekenbaar is.

Is dit terecht? Wanneer is sprake van toerekenbaar plichtsverzuim en wanneer moet je als werkgever nader onderzoek doen? Lees meer…

De ‘e-grond’ in de Wwz; een analyse van de rechtspraak

De ‘e-grond’ in de Wwz; een analyse van de rechtspraak

Met de Wet werk en zekerheid, inmiddels al enige tijd in werking, is een gesloten stelsel van ontslaggronden geïntroduceerd. Eén van die ontslaggronden is het verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, de zgn. ‘e-grond’. Die ontslaggrond blijkt tot nu toe veelvuldig ten grondslag te worden gelegd aan een verzoek tot ontbinding. De uitkomst van deze procedures is vaak voor werkgever en werknemer zeer relevant.

Hoe gaan rechters met deze ontslaggrond om? Welke rol speelt de parlementaire geschiedenis bij de beoordeling van het ontslag? In het tijdschrift ArbeidsRecht analyseren Erika Wies en Marije Schneider de uitspraken die zijn gedaan over de ‘e-grond’. Lees meer…

De rechtspositie van niet-genormaliseerde ambtenaren na de normalisering

De rechtspositie van niet-genormaliseerde ambtenaren na de normalisering

Met het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren worden de arbeidsverhoudingen van ambtenaren gelijk gesteld aan de arbeidsverhoudingen in de marktsector. De normalisering gaat niet voor alle ambtenaren gelden. Zo worden militairen, agenten, politici en rechters niet genormaliseerd.

Hoe ziet hun rechtspositie er straks uit? Lees meer…