Pensioen


Sociaal Plan maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

Sociaal Plan maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

Op 8 februari 2017 heeft de kantonrechter Amsterdam zich uitgelaten over de rechtsgeldigheid van een ontslagvoorziening in een Sociaal Plan, waarin aan de jongere werknemers een ontslagvergoeding op basis van de – riante – oude kantonrechtersformule werd toegekend, terwijl werknemers van 62 jaar en ouder genoegen moesten nemen met – het veel minder gunstige – vroegpensioen. De kantonrechter maakte korte metten met deze aftoppingsregeling: de regeling leverde verboden onderscheid op grond van leeftijd op.

Wanneer is nu eigenlijk sprake van een dergelijk verboden onderscheid? Zou een (beperkte) verlaging van de ontslagvergoeding voor de oudere werknemers wel mogelijk zijn geweest?

(meer…)

Werkgevers opgelet! De verruiming van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad laat het primaat van de cao onverlet

Werkgevers opgelet! De verruiming van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad laat het primaat van de cao onverlet

De kantonrechter van Amsterdam heeft op 30 november 2016 als eerste een uitspraak gedaan over de reikwijdte van het instemmingsrecht van artikel 27 Wet op de ondernemingsraden (WOR), nadat het instemmingsrecht bij wetswijziging van 1 oktober 2016 (nader) is verruimd. Anders dan voorheen zijn nu ook wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst instemmingsplichtig, voor zover zij van invloed zijn op de pensioenovereenkomst zelf. Dit laat onverlet dat het zogenoemde primaat van de cao uit artikel 27 lid 3 WOR na de wetswijziging nog steeds onverkort gelding heeft, hetgeen KLM in deze zaak uit het oog leek te zijn verloren.

(meer…)

Werkgever wijzigt pensioenregeling: kan dat zomaar?

Werkgever wijzigt pensioenregeling: kan dat zomaar?

In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde of een werkgever een pensioenregeling eenzijdig mag wijzigen. Als geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, is daarvoor beslissend of de voorgestelde aangepaste pensioenregeling als een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt en of aanvaarding daarvan van de werknemers kan worden gevergd. Maar wanneer is dat het geval?

Het Hof Arnhem-Leeuwarden zag zich recent voor de vraag gesteld of de door de werkgever aangeboden pensioenregeling bij pensioenverzekeraar Zwitserleven als een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomsten moest worden aangemerkt en of aanvaarding daarvan van de werknemers kon worden gevergd. (meer…)

Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds: de uitleg van het ‘in hoofdzaak-criterium’

Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds: de uitleg van het ‘in hoofdzaak-criterium’

Ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak kunnen verplicht zijn aangesloten bij het pensioenfonds voor die bedrijfstak. Deze situatie doet zich voor als een werkgever valt onder de werkingssfeer van een verplichtstellingsbeschikking van de Minister van SZW. Of dat het geval is, dient veelal te worden bepaald aan de hand van het zogenoemde ‘in hoofdzaak-criterium’. De uitleg van dit criterium is dus van groot belang voor de pensioenpositie.

Het Hof Den Bosch heeft bij arrest van 6 september 2016 het ‘in hoofdzaak-criterium’ nader uitgelegd. Tijd om dit arrest onder de loep te nemen. (meer…)

Wijziging toeslagregeling pensioen: zonder instemming!?

Wijziging toeslagregeling pensioen: zonder instemming!?

Na een fusie tussen pensioenfondsen OLMA en VvAA wordt, met toestemming van DNB, de voorwaardelijke toeslag gewijzigd in een onvoorwaardelijke toeslag. Dit is ten nadele van de gepensioneerde. Een gepensioneerde stapt naar de rechtbank en stelt dat de wijziging niet rechtsgeldig is. Volgens hem had de wijzing niet zonder zijn instemming mogen plaatsvinden. Is toestemming van de DNB voldoende grond voor een rechtsgeldige wijziging en is hiermee de juiste weg bewandeld? (meer…)