Arbeidsrecht


Sociaal Plan maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

Sociaal Plan maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd

Op 8 februari 2017 heeft de kantonrechter Amsterdam zich uitgelaten over de rechtsgeldigheid van een ontslagvoorziening in een Sociaal Plan, waarin aan de jongere werknemers een ontslagvergoeding op basis van de – riante – oude kantonrechtersformule werd toegekend, terwijl werknemers van 62 jaar en ouder genoegen moesten nemen met – het veel minder gunstige – vroegpensioen. De kantonrechter maakte korte metten met deze aftoppingsregeling: de regeling leverde verboden onderscheid op grond van leeftijd op.

Wanneer is nu eigenlijk sprake van een dergelijk verboden onderscheid?  Zou een (beperkte) verlaging van de ontslagvergoeding voor de oudere werknemers wel mogelijk zijn geweest?

(meer…)

Werkgevers let op: (onregelmatigheids)toeslagen doorbetalen tijdens vakantie is soms verplicht!

Werkgevers let op: (onregelmatigheids)toeslagen doorbetalen tijdens vakantie is soms verplicht!

Veel werknemers verkrijgen naast hun gebruikelijke uurloon een toeslag. De meest gebruikelijke toeslag is de onregelmatigheidstoeslag. Deze kan worden uitgekeerd aan werknemers die op onregelmatige tijden werkzaam zijn. Voor 2011 was het zo dat een werknemer alleen recht had op onregelmatigheidstoeslag over de uren die hij ook daadwerkelijk gewerkt had. De werknemer die op vakantie was (en dus geen onregelmatige uren werkte), had dan ook geen recht op een onregelmatigheidstoeslag. Al in 2011 is door het Europese Hof van Justitie bepaald dat dit niet in alle gevallen opgaat. Soms moet de werkgever een werknemer ook tijdens vakantie een onregelmatigheidstoeslag betalen. De vraag is wanneer dat zo is en hoe de Nederlandse rechter hier sinds 2011 mee omgaat. (meer…)

Plannen kabinet: gedeeltelijk afschaffen loonsanctie

Plannen kabinet: gedeeltelijk afschaffen loonsanctie

Een werkgever is verplicht een zieke werknemer een re-integratietraject aan te bieden. Wanneer de werkgever onvoldoende zorg besteedt aan de re-integratie van een zieke werknemer, kan het UWV de werkgever ‘bestraffen’ door hem te verplichten ook in het derde ziektejaar het loon van de werknemer door te betalen: de loonsanctie.
Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een brief aan de kamer geschreven waarin hij aankondigt dat in bepaalde gevallen geen loonsanctie meer zal worden opgelegd. In welke gevallen zal de loonsanctie niet langer gelden? (meer…)

Aanbieden Vrijwillig Vertrekregeling aan oudere werknemers: voorzichtigheid blijft geboden!

Aanbieden Vrijwillig Vertrekregeling aan oudere werknemers: voorzichtigheid blijft geboden!

Op 18 november 2016 heeft het Hof Den Bosch in een uitspraak bepaald dat een sociaal plan met daarin een “vrijwilligers- en een plaatsmakersregeling” niet kwalificeert als een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Een RVU is – kort gezegd – een regeling die tot doel heeft om te voorzien in een financiële overbrugging tussen het moment van uitdiensttreding van de werknemer en zijn pensioen.

Op basis van de uitspraak van het Hof Den Bosch lijken werkgevers die oudere werknemers de mogelijkheid bieden gebruik te maken van een Vrijwillig Vertrekregeling (VVR) minder risico te lopen dat de belastingdienst dit ziet als een RVU, met een strafheffing van 52% tot gevolg. Wel blijkt uit het arrest van het hof dat de VVR aan een aantal voorwaarden moet voldoen om niet aangemerkt te worden als een RVU.

(meer…)

Werkgevers opgelet! De verruiming van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad laat het primaat van de cao onverlet

Werkgevers opgelet! De verruiming van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad laat het primaat van de cao onverlet

De kantonrechter van Amsterdam heeft op 30 november 2016 als eerste een uitspraak gedaan over de reikwijdte van het instemmingsrecht van artikel 27 Wet op de ondernemingsraden (WOR), nadat het instemmingsrecht bij wetswijziging van 1 oktober 2016 (nader) is verruimd. Anders dan voorheen zijn nu ook wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst instemmingsplichtig, voor zover zij van invloed zijn op de pensioenovereenkomst zelf. Dit laat onverlet dat het zogenoemde primaat van de cao uit artikel 27 lid 3 WOR na de wetswijziging nog steeds onverkort gelding heeft, hetgeen KLM in deze zaak uit het oog leek te zijn verloren.

(meer…)