Alle berichten van: Monique de Witte-van den Haak


Een boek schrijven: reden voor ontslag?!

Een boek schrijven: reden voor ontslag?!

Een docente schrijft een boek over een onderwijsvernieuwing bij haar werkgever, het ROC Nijmegen (ROC). Dat komt haar duurt te staan: de docente wordt geschorst en vervolgens door de kantonrechter ontslagen. De zaak krijgt aandacht in de media en er worden Kamervragen gesteld. De vrijheid van meningsuiting zou in het geding zijn. Op 19 april 2021 bevestigt het hof Arnhem-Leeuwarden de door de kantonrechter uitgesproken ontbinding. Wel heeft de docente recht op een billijke vergoeding van € 40.000. Welke lessen kunnen uit deze zaak worden getrokken? En is de vrijheid van meningsuiting inderdaad in het geding? (meer…)

BZK opent website normalisering voor overheidswerkgevers

BZK opent website normalisering voor overheidswerkgevers

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft medio november een nieuwe website gelanceerd over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De website www.wnra.nl richt zich op overheidswerkgevers en geeft informatie over wat nodig is om de overstap naar het private arbeidsrecht te maken. Ook geeft de site informatie over de consequenties van die overgang. De website geeft voorlichting over de Wnra op de wijze waarop de overheid ook informatie verstrekt over de Wet normering topinkomens (WNT) op de site www.topinkomens.nl. Www.wnra.nl is een goed vertrekpunt voor iedereen die informatie zoekt over de normalisering.

(meer…)

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in de praktische uitwerking

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in de praktische uitwerking

In het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) verscheen deze maand een artikel van Monique de Witte-van den Haak: “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in de praktische uitwerking”. Monique geeft in het artikel een overzicht van de wijzigingen in de rechtspositie van ambtenaren die optreden na inwerkingtreding van de Wnra. Voor aanstelling en ontslag van ambtenaren treedt het BW in werking. Arbeidsvoorwaarden worden geregeld in een cao. De ambtelijke status met zijn bijzonderheden blijft echter bestaan. Er komt een nieuwe Ambtenarenwet met regels gericht op integriteit en transparantie. Die wet geeft inhoud aan goed ambtenaarschap en goed ambtelijk werkgeverschap.

Klik hier om het artikel te lezen.

 

Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden?

Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden?

Op 14 maart 2017 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) uitspraak in twee zaken die betrekking hebben op de mogelijkheid voor een werkgever om werkneemsters te verbieden een hoofddoek op het werk te dragen. Het College voor de Rechten van de Mens gaf naar aanleiding van deze arresten een persbericht uit met de kop: “Uitspraak Hof van Justitie geen vrijbrief om hoofddoek van werkvloer te weren”. En het Ministerie van Buitenlandse Zaken berichtte: “EU-Hof stelt voorwaarden aan verbod hoofddoek op het werk”. In andere media verschenen echter berichten die nu juist benadrukten dat de hoofddoek wel door de werkgever kan worden verboden. Hebben deze arresten de mogelijkheid om de hoofddoek te verbieden voor werkgevers gewijzigd? En mogen zij dit nu wel of niet verbieden? (meer…)