Alle berichten van: Monique de Witte-van den Haak


BZK opent website normalisering voor overheidswerkgevers

BZK opent website normalisering voor overheidswerkgevers

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft medio november een nieuwe website gelanceerd over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De website www.wnra.nl richt zich op overheidswerkgevers en geeft informatie over wat nodig is om de overstap naar het private arbeidsrecht te maken. Ook geeft de site informatie over de consequenties van die overgang. De website geeft voorlichting over de Wnra op de wijze waarop de overheid ook informatie verstrekt over de Wet normering topinkomens (WNT) op de site www.topinkomens.nl. Www.wnra.nl is een goed vertrekpunt voor iedereen die informatie zoekt over de normalisering.

(meer…)

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in de praktische uitwerking

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in de praktische uitwerking

In het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) verscheen deze maand een artikel van Monique de Witte-van den Haak: “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: dogmatisch grotere verschillen dan in de praktische uitwerking”. Monique geeft in het artikel een overzicht van de wijzigingen in de rechtspositie van ambtenaren die optreden na inwerkingtreding van de Wnra. Voor aanstelling en ontslag van ambtenaren treedt het BW in werking. Arbeidsvoorwaarden worden geregeld in een cao. De ambtelijke status met zijn bijzonderheden blijft echter bestaan. Er komt een nieuwe Ambtenarenwet met regels gericht op integriteit en transparantie. Die wet geeft inhoud aan goed ambtenaarschap en goed ambtelijk werkgeverschap.

Klik hier om het artikel te lezen.

 

Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden?

Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden?

Op 14 maart 2017 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) uitspraak in twee zaken die betrekking hebben op de mogelijkheid voor een werkgever om werkneemsters te verbieden een hoofddoek op het werk te dragen. Het College voor de Rechten van de Mens gaf naar aanleiding van deze arresten een persbericht uit met de kop: “Uitspraak Hof van Justitie geen vrijbrief om hoofddoek van werkvloer te weren”. En het Ministerie van Buitenlandse Zaken berichtte: “EU-Hof stelt voorwaarden aan verbod hoofddoek op het werk”. In andere media verschenen echter berichten die nu juist benadrukten dat de hoofddoek wel door de werkgever kan worden verboden. Hebben deze arresten de mogelijkheid om de hoofddoek te verbieden voor werkgevers gewijzigd? En mogen zij dit nu wel of niet verbieden? (meer…)

Hoofddoek op het werk toegestaan?

Hoofddoek op het werk toegestaan?

Mag een werkgever een medewerkster die op grond van haar islamitische geloofsovertuiging een hoofddoek wil dragen, verbieden dat te doen? Mag hij haar bij weigering ontslaan? Die vragen staan centraal in twee recente conclusies van advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, die de vragen verschillend beantwoorden. Het is dus voor de praktijk belangrijk wat het Hof zal gaan oordelen. Wat is er aan de hand en hoe oordeelt het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens? (meer…)