Alle berichten van: Femke van Herk


Geen verbeterplan, toch ontbinding wegens disfunctioneren

Geen verbeterplan, toch ontbinding wegens disfunctioneren

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst met zijn werknemer wegens disfunctioneren wil laten ontbinden door de kantonrechter, moet aan strenge eisen voldoen. Zo moet de werkgever de werknemer onder meer hebben aangesproken op zijn disfunctioneren en moet de werknemer ook de kans hebben gehad zijn functioneren te verbeteren. Daarvoor moet een verbeterplan worden opgesteld. Maar wat moet de werkgever doen als de werknemer niet wil meewerken aan een verbeterplan? Over deze situatie heeft het Hof Den Bosch recent een beschikking gewezen. (meer…)

Berekening billijke vergoeding | handvatten Hoge Raad in de praktijk

Berekening billijke vergoeding | handvatten Hoge Raad in de praktijk

Op 30 juni 2017 gaf de Hoge Raad in het “Hairstyle-arrest” handvatten waarmee de rechter bij het begroten van een toe te kennen billijke vergoeding rekening kan houden. We zijn nu bijna anderhalve maand verder, en de eerste uitspraken na het Hairstyle-arrest zijn inmiddels gepubliceerd. Tijd voor een (eerste) inventarisatie van hoe er in de praktijk invulling wordt gegeven aan de handvatten van de Hoge Raad.
(meer…)

Ondanks incorporatiebeding is CAO niet van toepassing

Ondanks incorporatiebeding is CAO niet van toepassing

Transavia kon met de vakbond FNV geen overeenstemming bereiken over een nieuwe cao voor haar grondpersoneel, en besloot daarom een nieuwe cao te sluiten zonder de FNV. De kantonrechter in Haarlem oordeelde op 5 april 2017 dat deze nieuwe cao echter niet van toepassing is op FNV-leden, ook niet – en dat is opvallend – op FNV-leden die een dynamisch incorporatiebeding in hun arbeidsovereenkomst hebben. Daarmee beperkt de kantonrechter de binding van werknemers aan cao’s die zijn gesloten zonder (representatieve) vakbonden waarmee de werkgever eerder wel een cao heeft gesloten. Deze uitspraak kan daardoor grote gevolgen voor werkgevers hebben. (meer…)

Aanbieden Vrijwillig Vertrekregeling aan oudere werknemers: voorzichtigheid blijft geboden!

Aanbieden Vrijwillig Vertrekregeling aan oudere werknemers: voorzichtigheid blijft geboden!

Op 18 november 2016 heeft het Hof Den Bosch in een uitspraak bepaald dat een sociaal plan met daarin een “vrijwilligers- en een plaatsmakersregeling” niet kwalificeert als een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Een RVU is – kort gezegd – een regeling die tot doel heeft om te voorzien in een financiële overbrugging tussen het moment van uitdiensttreding van de werknemer en zijn pensioen.

Op basis van de uitspraak van het Hof Den Bosch lijken werkgevers die oudere werknemers de mogelijkheid bieden gebruik te maken van een Vrijwillig Vertrekregeling (VVR) minder risico te lopen dat de belastingdienst dit ziet als een RVU, met een strafheffing van 52% tot gevolg. Wel blijkt uit het arrest van het hof dat de VVR aan een aantal voorwaarden moet voldoen om niet aangemerkt te worden als een RVU.

(meer…)