Archief van: mei 2017


Staken zonder verlaging van de WW-uitkering

Staken zonder verlaging van de WW-uitkering

Als werknemers (rechtmatig) staken mag dit geen lagere werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) opleveren. Het meetellen van de stakingsdagen als dagloondagen zonder daar (vervangend) loon tegenover te stellen bij de berekening van het dagloon in de zin van de WW, levert een indirecte beperking op van het stakingsrecht, aldus de Centrale Raad van Beroep.

(meer…)

Bezwaar maken tegen een functioneringsgesprek: kan dat?

Bezwaar maken tegen een functioneringsgesprek: kan dat?

Een ambtenaar kan laagdrempelig tegen zijn ambtelijk werkgever procederen over een beslissing van zijn werkgever die hem raakt in zijn rechtspositie. Hij kan bezwaar maken tegen een handeling die kwalificeert als een besluit (artikel 1:3 Awb) of een daarmee gelijkgestelde handeling (artikel 8:2 lid 1, aanhef en onder a Awb). Niet elke handeling van de werkgever voldoet echter aan de besluit-criteria die in de wet worden gesteld. Kan een ambtenaar bijvoorbeeld bezwaar maken tegen beslissingen van een werkgever die verband houden met een functioneringsgesprek, zoals het opleggen van een verbetertraject? Staat bezwaar voor hem open tegen een ‘laatste waarschuwing’ die in zijn personeelsdossier wordt bewaard?

(meer…)

Ondanks incorporatiebeding is CAO niet van toepassing

Ondanks incorporatiebeding is CAO niet van toepassing

Transavia kon met de vakbond FNV geen overeenstemming bereiken over een nieuwe cao voor haar grondpersoneel, en besloot daarom een nieuwe cao te sluiten zonder de FNV. De kantonrechter in Haarlem oordeelde op 5 april 2017 dat deze nieuwe cao echter niet van toepassing is op FNV-leden, ook niet – en dat is opvallend – op FNV-leden die een dynamisch incorporatiebeding in hun arbeidsovereenkomst hebben. Daarmee beperkt de kantonrechter de binding van werknemers aan cao’s die zijn gesloten zonder (representatieve) vakbonden waarmee de werkgever eerder wel een cao heeft gesloten. Deze uitspraak kan daardoor grote gevolgen voor werkgevers hebben. (meer…)

Is gedifferentieerd korten door een pensioenfonds in strijd met de Pensioenwet?

Is gedifferentieerd korten door een pensioenfonds in strijd met de Pensioenwet?

Een pensioenfonds verkeert in een situatie van onderdekking en moet noodzakelijkerwijs korten op pensioenaanspraken en pensioenrechten.

In hoeverre mag het pensioenfonds daarbij een onderscheid maken tussen werknemers van wie de werkgever een extra vrijwillige bijstorting heeft gedaan om korting te verminderen, en werknemers van wie de werkgevers geen of een kleinere storting hebben gedaan? (meer…)