Archief van: april 2017


Schadevergoeding voor de werknemer: fiscaal loon of niet?

Schadevergoeding voor de werknemer: fiscaal loon of niet?

Indien een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt zal hij zich in de regel tot zijn werkgever wenden om deze schade vergoed te krijgen. Gaat de werkgever over tot het vergoeden van (een gedeelte van) deze schade, dan komt al snel de vraag op of en in hoeverre deze vergoeding fiscaal gezien kwalificeert als loon.

Dit is niet in alle gevallen een uitgemaakte zaak en leidt dan ook met regelmaat tot procedures. Zo ook in twee gevallen waarover de Hoge Raad op 31 maart 2017 een finaal oordeel velde. (meer…)

Het ontslagrecht na de normalisering

Het ontslagrecht na de normalisering

Als in 2020 de normalisering een feit is, zal het civiele ontslagrecht ook voor overheidswerkgevers en ambtenaren gelden. Dat ontslagrecht is vastgelegd in titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en verschilt op onderdelen flink van het ontslagrecht dat nu op ambtenaren van toepassing is.

Wat zijn de meest kenmerkende verschillen? (meer…)

Voorwaardelijk strafontslag: wanneer is de maat vol?

Voorwaardelijk strafontslag: wanneer is de maat vol?

Een ambtenaar blijft zich ondanks diverse waarschuwingen en maatregelen schuldig maken aan plichtsverzuim. Als de ambtenaar zich opnieuw niet aan het verzuimprotocol houdt, is voor zijn werkgever de maat vol en wordt hem een voorwaardelijk strafontslag opgelegd. Niet veel later dient de ambtenaar een declaratieverzoek in dat niet blijkt te kloppen. Zijn werkgever pakt door en legt het strafontslag ten uitvoer. De vraag die bij de Centrale Raad van Beroep eind 2016 voorlag is of de werkgever terecht zo voortvarend heeft gehandeld en het strafontslag zo snel ten uitvoer mocht leggen.

(meer…)

Schadevergoeding voor de werknemer: fiscaal loon of niet?

De aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Sinds de inwerkingtreding van de Wwz heeft een werknemer die ontslagen wordt recht op een transitievergoeding. Als een werkgever en vakbonden daarover in een cao afspraken maken is dat echter anders. Artikel 7:673b BW bepaalt dat een werkgever geen transitievergoeding aan zijn ontslagen werknemer hoeft te betalen als er in de toepasselijke cao een “gelijkwaardige voorziening” is opgenomen. Deze cao-voorziening moet, om gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding, in geld of natura het equivalent zijn van de transitievergoeding die aan een werknemer toekomt. Dat roept natuurlijk de vraag op wat onder gelijkwaardig kan worden verstaan.

(meer…)